Provisional tax
February 13, 2014
2014 – another year
February 13, 2014

Voorlopige belasting

ASL_2Dit is al weer die tyd van die jaar waar elke rekenmeester- en ouditfirma se belastingafdeling gereed maak vir die besige belastingseisoen wat voorlê.

‘n Nagmerrietyd, want dit is tyd vir voorlopige belasting!

In hierdie deel van ons nuusbrief gaan ons ‘n paar basiese vrae oor voorlopige belasting beantwoord en hopelik in die proses meer lig werp op ‘n relatiewe duister onderwerp.

Wat is voorlopige belasting?

Voorlopige belasting is nie ‘n aparte vorm van belasting nie maar eerder een van die metodes waarmee die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) inkomstebelasting invorder.  Die doel daarvan is natuurlik om die land se kontantvloei  gedurende die jaar te verbeter, aangesien die SAID nie ‘n jaar hoef te wag om inkomstebelasting in te vorder nie maar dit sesmaandeliks kan invorder.  Dit is waarom sekere belastingpligtiges twee keer per jaar ‘n voorlopige belastingopgawe (IRP6) moet voltooi en bepaal of ‘n betaling ten opsigte van voorlopige belasting nodig is.

Wanneer word voorlopige belasting betaal?

Vir ‘n voorlopige belastingpligtige is daar twee verpligte opgawes wat ingedien moet word (1ste en 2de IRP6) asook ‘n vrywillige opgawe (3de IRP6) indien dit sou nodig wees.

Die 1ste IRP6 moet in die helfte van die belastingpligtige se belastingjaar ingedien word, met ander woorde, ses maande voor jaareinde (verwys na bladsy 5 vir ‘n illustrasie van ‘n Februarie-2014 jaareinde en die belangrike datums om in gedagte te hou) terwyl die 2de IRP6 voor of op jaareinde ingedien moet word.

Let daarop dat boetes en rente deur die SAID gehef word indien die IRP6 nie betyds ingedien of betaal word nie.

Die 3de IRP6 is ‘n vrywillige opgawe (die sogenaamde top-up payment) wat ingedien word indien daar nie genoeg belasting met die eerste twee IRP6e betaal is nie. Hierdie IRP6 het nie ‘n sperdatum nie, maar om rente te vermy moet dit sewe maande na jaareinde ingedien word vir Februarie-jaareindes en ses maande na jaareinde vir enige ander jaareinde.

Wat behoort kliënte gereed te hê om aan die rekenmeester te verskaf?

In baie gevalle kan die belastingaanspreeklikheid op ‘n IRP6 verminder word deur meer akkurate syfers aan die SAID te verskaf. Dit is algemene praktyk om die aanspreeklikheid te verminder waar die werklike aanspreeklikheid van die belastingpligtige minder gaan wees as wat die SAID op die IRP6 aandui. Dit is net baie belangrik om te onthou dat indien daar wel afgewyk word van die SAID se basiese bedrag of waar ‘n skatting vereis word, die berekeninge noukeurig gemaak moet word en dat ondersteunende dokumentasie byderhand gehou moet word. Sodoende sal boetes en rente vermy kan word.

Belangrike inligting wat kliënte gereed moet hou is die volgende:

  1. Salarisstrokies wat aandui watter inkomste ontvang is en watter werknemersbelasting reeds afgetrek en oorbetaal is aan die SAID;
  2. Besonderhede van bates wat in die loop van die jaar verkoop is, aangesien kapitaalwinste in ag geneem moet word met die berekening van voorlopige belasting;
  3. Bestuurstate van besighede, of ‘n staat van inkomste en uitgawes; en
  4. Opsomming van uitgawes wat afgetrek word van belasting. (Uittreeannuïteitsfondsbydraes, pensioenfondsbydraes, mediesefondsbydraes, inkomstebeskermingspremies, ens).

Ten slotte

Die bogenoemde inligting het ten doel om ‘n basiese oorsig van voorlopige belasting aan u te bied. Voorlopige belasting is ongelukkig ‘n area wat oor die laaste paar jaar meer ingewikkeld geraak het en waar die SAID toenemend streng optree teen belastingpligtiges wat nie die korrekte bedrae oorbetaal nie. Daarom is dit belangrik dat voorlopige belastingberekenings noukeurig gemaak word en dat die betalings betyds geskied.

U is welkom om met die skrywer by jaco@asl.co.za of 021 840 1600 in aanraking te kom sou u enige navrae oor voorlopige belasting hê.

2014-BEGROTINGSTOESPRAAK

U word daaraan herinner dat die Minister van Finansies sy jaarlikse begrotingstoespraak op 26 Februarie 2014 in die Parlement sal lewer.

Soos in die verlede sal ons daarna ‘n Belastinggids op ons webtuiste plaas.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.