We are expecting new additions to the ASL “extended family”
August 4, 2016
Trusts – Voorgestelde wetswysiging
August 4, 2016

Tekkiebelasting…vir ‘n goeie doel!

Tekkie

ASL het op Vrydag 27 Mei deelgeneem aan Nasionale Tekkie Tax-dag waar ons ons voete ‘n blaaskans kon gee deur tekkies werk toe aan te trek en ons harte op ons moue kon dra deur middel van ‘n plakker.

Tekkie Tax-dag is ‘n fondsinsamelingsprojek wat in 2013 begin is deur die organiseerders van Loslitdag. Geld word ingesamel vir verskillende welsynsektore en verdeel tussen meer as eenduisend welsynsorganisasie regoor die land, deur ‘belasting’ te hef op die dra van gewone skoene saam met jou werksklere. Daar is vyf verskillende welsynsektore wat baat by die projek, naamlik:

  • Diere
  • Kinders
  • Bring hoop (HIV, bejaardes, armes, ens.)
  • Gestremdes
  • Essensiële Onderwys

Dié projek is uniek omdat jy kan kies by watter welsynsektor jou hart lê en jou ‘belasting’ betaal aan daardie spesifieke sektor. Die plakker wat saam met jou tekkies gedra word beeld ook jou keuse uit. ASL se ‘belasting’ het, in samewerking met Alta du Toit Nasorg in Belville, gegaan aan kinders, gestremdes en diere.

Sedert sy ontstaan het die projek baie gegroei. In 2015 is R6.5 miljoen ingesamel en in 2016 was borge soos Clicks en Toys‘R’Us betrokke, sowel as bekendes soos Jack Parrow en die ‘Flooze’.

Dit was vir ASL lekker om vir die eerste keer deel te neem aan die projek en alhoewel sekere kollegas skepties was oor die meng van werksklere en tekkies, het daar ‘n warm gees van samehorigheid in die kantoor geheers.

ASL sien uit om in die toekoms weer deel te neem aan Nasionale Tekkie Tax-dag.

DSCN0859

DSCN0860

Tekkie Tax … for a good purpose!

On Friday 27 May ASL took part in National Tekkie Tax Day, an occasion when we could give our feet a break by wearing tekkies to work and wear our hearts on our sleeves by means of a sticker.

Tekkie Tax is a fundraising project started in 2013 by the organisers of Casual Day. Money is collected for different welfare sectors and distributed amongst more than a thousand welfare organisations across the country by imposing a ‘tax’ on the wearing of ordinary shoes with your working clothes. There are five welfare sectors that benefit from the project. They are:

  • Animals
  • Children
  • Bring hope (HIV, the aged, the needy, etc.)
  • Disability
  • Education

The project is unique in that you may choose which sector is close to your heart and then pay your ‘tax’ to that specific sector. The sticker you wear with your tekkies also depicts your choice. ASL’s ‘tax’, in cooperation with Alta du Toit Aftercare in Bellville, was allocated to children, disability and animals.

The project has grown a lot since its inception. In 2015 R6.5 million was collected and in 2016 sponsors such as Clicks and Toys‘R’Us were involved, as were well-known personalities such as Jack Parrow and the ‘Flooze’.

ASL enjoyed taking part in the project for the first time and although some colleagues were sceptical about mixing tekkies and working clothes, a warm spirit of unity prevailed in the office.

ASL is looking forward to participating in National Tekkie Tax Day in future.