ASL Cloud | The WWW (What, why and where)
May 2, 2017
SARS: VAT Audits and the importance of supporting documentation
May 30, 2017

SAID: BTW-oudits en die belangrikheid van ondersteunende dokumentasie

Ons is seker dat almal van u te doen het met gedurige BTW-oudits deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) en dat hulle die uitbetaling van BTW-terugbetalings wat aan u verskuldig is, oënskynlik vertraag. Klink dit bekend? Hier is wat u kan doen om dit soveel as moontlik te vermy.

Wanneer die SAID ‘n oudit/oorsig van ‘n ondernemer se BTW-opgawe doen sal die ondernemer daaroor ingelig word by wyse van ‘n epos wat gestuur word aan die eposadres wat op die BTW-opgawe ingevul is. Dit is egter raadsaam om op e-filing na te gaan of korrespondensie in dié verband uitgereik is deur op “Returns History”, “VAT”, te kliek, die jongste periode van indiening oop te maak en in die boonste hoek regs, onder “SARS Notifications” te kyk of enige korrespondensie uitgereik is. Die SAID laat 21 dae[1]  toe vir die indien van die toepaslike  dokumentasie.

‘n Oorsig/oudit van ‘n BTW-opgawe sal waarskynlik meegebring word deur beduidende afwykings in Uitset-BTW, hetsy dit Standaardkoers-, Nulkoers- of Vrygestelde lewerings is, met betrekking tot die vorige BTW-tydperk/e. ‘n Oorsig/oudit sal selfs meer waarskynlik meegebring word deur ‘n beduidende toename in Inset-BTW wat geëis word vergeleke met ‘n vorige BTW-tydperk of tydperke, hetsy dit van ‘n Kapitaalaard is al dan nie. Enige eis in ‘n BTW-opgawe met betrekking tot slegte skulde kan ook maklik aanleiding gee tot ‘n BTW- oorsig/oudit.

Maak seker van die volgende wanneer ondersteunende dokumente ten opsigte van BTW aan die SAID voorgelê word:
1) Rekonsilieer die BTW-verslag/belastingverslag sorgvuldig met alle bedrae ingevul op die BTW-opgawe en versoek ‘n regstelling sou enige foute gemaak word. 2) Verskaf afskrifte aan die SAID van die geldige belastingfakture[2] en opsigte van u vyf grootste BTW inseteise. 3) Sou daar ‘n substansiële toename of afname wees in verband met enige Uitset-BTW, Inset-BTW of slegte skulde, word aanbeveel dat u ondersteunende dokumentasie vergesel word van ‘n brief waarin verduidelik word wat in die bepaalde BTW-tydperk plaasgevind het.

Sou ‘n belastingbetaler ‘n BTW-eis van enige aard by die SAID indien sonder dat hy/sy sodanige eis met die toepaslike ondersteunende dokumentasie kan staaf, sal die SAID heel waarskynlik beduidende boetes en rente hef. Daar is geen waarborg dat sodanige strawwe opgehef sal kan word nie. Sou sodanige boetes en rente wél opgehef word kan die koste wat aangegaan moet word om ‘n suksesvolle uitslag te verseker, noemenswaardig wees.

Ons is goed toegerus om u te help om die nagmerrie wat in die gesig gestaar word ten einde te verseker dat die korrekte ondersteunende dokumente uit die staanspoor aan die SAID voorsien word, die hoof te bied. Ons het ook grondige ervaring van die SAID se besware-prosedure en sal u met graagte help om u BTW-terugbetalings betyds te ontvang.

[1] Kragtens die Wet op Belastingadministrasie beteken ‘dae’ besigheidsdae maar dit lyk of die SAID in die praktyk verwys na kalenderdae.

[2] ‘n Geldige belastingfaktuur moet die volgende bevat: Die woorde “belastingfaktuur”, “BTW-faktuur” of “faktuur” op ‘n   prominente plek; die naam, adres en BTW-registrasienommer van die leweransier en klant; individuele onderskeidende reeksnommer; die datum waarop die faktuur uitgereik word; ‘n beskrywing van die goedere of dienste wat gelewer is, insluitende die hoeveelheid en volume en dit moet in die Suid-Afrikaanse geldeenheid weergegee word tensy dit nulkoers-voorraad is.

Kontak asseblief vir Adrian de Geus (adrian@asl.co.za) of Jaco van Straaten (jaco@asl.co.za) as u enige verdere hulp verlang in verband met ‘n BTW-oudit van die SAID.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X