Leaning into the future
September 7, 2016
Ons Tydlyn
September 7, 2016

Ons gewaardeerde kliënte

Oor ‘n tydperk van 18 jaar het ons die voorreg gehad om baie kliënte van diens te wees, sommige in ‘n deurlopende verhouding en sommige met ‘n eenmalige afspraak as deel van ‘n spesifieke transaksie of gebeurtenis.

Ons is veral baie dankbaar teenoor die kliënte wat reeds vanaf die eerste dag kliënte van die firma is en in ‘n groot mate bygedra het tot ons groei en sukses.

Ons glo dat, in ons strewe om wedersyds voordelige verhoudinge te vestig, daar ‘n billike wisseling van waardes was in ons interaksie met ons kliënte.

Ongeag hoe ons standaarde en metodes verbeter of meer vaartbelyn gemaak word, bly ons besigheid voortbestaan vanweë ons gewaardeerde kliënte en ons strewe na persoonlike aandag aan kliënte.

Dit was dus met besondere nederigheid dat ons ons gewaardeerde kliënte die geleentheid gebied het om in hierdie spesiale uitgawe van ons nuusbrief te adverteer.

Ons bedank elke kliënt vir wie ons bevoorreg was om oor die jare van diens te wees. Ons beywer ons om steeds u voorkeurverskaffer te wees wat ‘n diverse reeks dienste, aangepas by u spesifieke omstandighede, lewer.

 

Our valued clients

Over a period of 18 years we have had the privilege to serve many clients, some in an ongoing relationship on many different levels, and some in a one-off engagement as part of a specific transaction or life event.

We especially thank our clients who have been with the firm from the first day. We appreciate their loyal support as this has been the cornerstone of our growth and success.

As we aim to build mutually beneficial relationships, we believe that there would have been a fair exchange of value in our interactions with our clients.

Furthermore, irrespective of how our standards or processes are improved or streamlined, our business remains in existence because of our valued clients and our endeavour to provide them with personalised service.

It was therefore with great humility that we gave our valued clients the opportunity to advertise in this special edition of our newsletter.

We thank every client that we have had the privilege to serve over the years.  We will endeavour to remain your preferred supplier – delivering a diverse range of services, but customised to your specific situation.