Our services and the costs involved
September 17, 2012
Casual day sticker sales in retrospect
October 15, 2012

Ons dienste en die koste daaraan verbonde

“Hoeveel sal ‘n oudit kos?”

“Hoeveel gaan julle ons vra om ‘n stel finansiële state op te stel?”

“Hoeveel vra julle vir ‘n belastingopgawe?”
    
“Ons ouditeure is te duur – hoeveel gaan julle  ons vir ‘n jaar vra?”

Hierdie is vrae wat gereeld aan ons gevra word en daar is geen eenvoudige antwoord op die vrae nie.  Uit die aard van die saak is daar baie veranderlikes wat in ag geneem moet word alvorens ons ‘n aanduiding van ons kostes kan gee en hierdie skatting kan eers gemaak word nadat ons ‘n behoorlike begrip van die kliënt se behoeftes en omstandighede verkry het.

In ‘n tyd waar die meeste kliënte besonder bewus is van kostes, is dit vir ons belangrik om te verseker dat ons kliënte behoorlik ingelig word oor wat hulle vir ons dienste moet betaal terwyl hulle steeds gerus kan voel dat hulle waarde vir hulle geld kry.  Daar word deurlopend meer belasting-, statutêre- en ander vereistes aan besigheidsentiteite, werkgewers en belastingpligtiges gestel en dit is vir ons erns om te verseker dat daar aan hierdie vereistes voldoen word.  Hierdie voldoening gaan vanselfsprekend gepaard met koste-implikasies en dit is gewoonlik kostes waaroor nie ons of ons kliënt beheer het nie.

Die kostes vir die dienste wat ons lewer word wesenlik op een van twee maniere bereken:  Eerstens op grond van die tyd wat ons bestee aan die uitvoering van die werk; die uurtarief word bereken op grond van die vlak van ondervinding en akademiese kwalifikasie wat vereis word van die persoon wat die diens lewer. Tweedens is daar ‘n aantal dienste wat gelewer word teen ‘n standaardtarief per diens.

Net soos ons kliënte wil ons ook ons faktureringstelsel so eenvoudig moontlik hou, nie net omdat dit maklik verstaanbaar is nie, maar ook om ons, sowel as ons kliënte, se administrasie te vergemaklik.  So, byvoorbeeld, sou net een faktuur vir ‘n jaar se diens vir ons ideaal wees maar omdat ons in sommige gevalle gediversifiseerde dienste aan ‘n kliënt lewer is dit nie altyd prakties moontlik nie.

Die doel van hierdie artikel is om ‘n bietjie meer duidelikheid aan ons kliënte te gee oor die aard van die verskillende dienste wat ons lewer en die koste hieraan verbonde. Hierdie oorsig is nie noodwendig algemeen van toepassing op alle kliënte nie maar ons vertrou dat u wél die dienste wat ons aan u lewer, hier sal vind.

1.    Oudit- en oorsigdienste

Oudit- en oorsigdienste word gewoonlik op ‘n jaarlikse basis gelewer en ons koste in hierdie verband word hoofsaaklik bereken op grond van die tyd deur die ouditspan bestee en, waar van toepassing, reis- en verblyfkoste.

In die geval van kleiner oudits vind fakturering plaas nadat die oudit afgehandel is. Andersins geskied dit soos ooreengekom met die kliënt, in welke geval dit kan behels dat ons ‘n deposito vra alvorens ons met die werk begin of, as alternatief, dat interim-fakture gelewer word namate spesifieke dele van die oudit gefinaliseer word.

Gesien ons professionele aanspreeklikheid met die uitvoer van ‘n oudit kan ons verantwoordelikhede nie deur ‘n kliënt beperk word nie. Dit is gevolglik moeilik om vooraf ‘n akkurate aanduiding van kostes te gee omdat die omvang van ouditwerk in die loop van die oudit kan verander.

2.    Opstel van finansiële state

Die koste verbonde aan die opstel van finansiële state word bereken op grond van die tyd bestee deur die persone wat die state opgestel en kwaliteitsbeheer toegepas het.  Fakturering vind gewoonlik plaas nadat die opdrag uitgevoer is.

3.    Belastingdienste

Daar is verskeie belastingdienste wat ons aan kliënte lewer. Die mees algemene diens is die voltooiing en indiening van voorlopige belastingopgawes en die reël vir betaling van voorlopige belasting, asook die voltooiing en indiening van jaarlikse belastingopgawes en die instandhouding van die kliënt se eFiling profiel.

Ons probeer sover moontlik standaardtariewe toepas vir hierdie dienste en ons kliënte ontvang aan die begin van die jaar ‘n faktuur vir die jaar se belastingdienste (uitgesonder die voltooiing en indiening van die jaarlikse belastingopgawe, aangesien dit tydgebonde is en gewoonlik saam met die finansiële state gefaktureer word). Die aanvanklike faktuur sluit al die werk in wat verbonde is aan die voorlopige belastingopgawes, die instandhouding van die eFiling profiel en die nagaan van die belastingaanslag.

Enige belastingwerk wat buite die omvang soos hierbo vermeld onderneem word, word by afhandeling van die opdrag gefaktureer op ‘n basis van tydkoste aangegaan.

4.    Sekretariële dienste

Die meeste sekretariële dienste, d.w.s. dié van toepassing op maatskappye en beslote korporasies, word gefaktureer teen ‘n vaste koste gekoppel aan die diens wat gelewer word. Fakturering geskied na afhandeling van die opdrag.

Ander sekretariële dienste wat gefaktureer word teen ‘n vaste tarief na afhandeling van  die diens, is die volgende:

a.    Die verskaffing van dokumentasie ten einde te voldoen aan die vereistes van die Financial Intelligence Centre Act;

b.    Die uitreiking van ‘n B-BBEE-sertifikaat vir entiteite met ‘n omset van minder as R5 miljoen (of soos vereis deur die         spesifieke bedryf);

c.    Die uitreiking van solvensiesertifikate, aandeelhouers- en direkteursbevestig ings en ouditsertifikate (gewoonlik van     toepassing op eiendomstransaksies).

Ons stuur ook aan die begin van elke jaar ‘n rekening vir sekretariële dienste (hoofsaaklik vir die veilige bewaring van dokumentasie), aan ons kliënte.

Alle maatskappye en beslote korporasies moet jaarliks ‘n opgawe by die CIPC indien, welke taak ons in die meeste gevalle namens ons kliënte verrig. Ons koste in hierdie verband is ‘n vaste fooi per indiening.

5.    Rekeningkundige verwerking van transaksies en maandelikse bestuurstate

Ons kostes vir die rekeningkundige verwerking van transaksies op ‘n maandelikse- of twee-maandelikse basis, die opstel van bestuurstate, en gewoonlik die berekening van die BTW-aanspreeklikheid en die voltooi en indien van die nodige opgawes, word in die reël gebaseer op die tyd bestee aan die werk.

Aangesien die aktiwiteite nie van maand tot maand wesenlik behoort te verander nie, is dit vir ons moontlik om na so drie of vier siklusse ‘n reëling te tref vir ‘n vaste koste vir die dienste.

Fakturering vind gewoonlik plaas aan die einde van die periode waarop die dienste van toepassing is.

6.    Statutêre registrasies

Indien ons namens ‘n kliënt enige statutêre registrasies onderneem, bv. registrasie as ‘n ondernemer vir BTW-doeleindes, of as ‘n werkgewer vir die doeleindes van werknemersbelasting, werkloosheidsversekering of vaardigheidsontwikkeling, word die kostes teen ‘n standaardtarief gefaktureer nadat die diens gelewer is.

7.    Bestuurskonsultasies

Konsultasies geskied op die basis van die tyd bestee, bereken teen die uurtarief van die persoon wat die diens lewer en word gefaktureer na afhandeling van die opdrag of soos onderling ooreengekom met die kliënt.

8.    Salarisadministrasie

Die lewering van salarisdienste op ‘n maandelikse basis vind gewoonlik plaas teen ‘n bedrag waarop vooraf ooreengekom word en word bereken op grond van ‘n tarief per werknemer per maand.

Hierdie dienste sluit gewoonlik in die byhou van die verlofregister en die uitreiking van maandelikse salarisadviese aan werknemers, asook die sesmaandelikse- en jaarlikse rekonsiliasies.

Fakturering vind maandeliks plaas. Kliënte wat van ‘n debietorder gebruik maak vir vereffening  kry ‘n betalingskorting omdat ons administratiewe las op hierdie wyse ligter gemaak word.

9.    Trustregistrasie en -administrasie

Ons het ‘n standaardkoste vir die opstel en registrasie van ‘n trustakte en die diens word gefaktureer nadat die opdrag uitgevoer is.

In gevalle waar ons as professionele, onafhank-like trustee optree, hef ons ‘n jaarlikse fooi aan die begin van die jaar wat, na gelang van die omvang van die aktiwiteite in die trust en ons betrokkenheid as trustee, bepaal word.  Hierdie fooi sluit ons dienste in vir die bywoning, en hou van die notule, van een trusteevergadering per jaar.

Enige dienste wat gelewer word bo en behalwe    die dienste wat deur ons jaarlikse rekening gedek word, word gefaktureer op grond van die tyd bestee aan die uitvoering van die werk.

10.    Boedelbeplanning, -bereddering en  -administrasie

Ons koste vir boedelbeplanning word gewoonlik met die kliënt ooreengekom gegrond op die kompleksiteit van die beplanning. In gevalle waar daar bloot ‘n testament opgestel moet word en nie enige konsultasietyd van die direkteure benodig word nie, kan die diens selfs gratis gelewer word.  In gevalle waar ‘n direkteur by die beplanning betrokke is, word die koste bereken op grond van die tyd wat bestee word aan die werk.

Die vergoeding vir die bereddering van ‘n bestorwe boedel word statutêr vasgestel op 3,5% van die bruto waarde van die boedel.  Ons vra selde die volle vergoedingsfooi en kom gewoonlik vooraf met die testateur/testatrise oor die tarief ooreen, gewoonlik by wyse van ‘n bepaling in die testament.  Sou die testateur/ testatrise reeds oorlede wees en ons as agent optree vir die eksekuteurs, sal ons onderhandel oor die vergoeding, gegrond op die aard, omvang en kompleksiteit van die boedel.

Die voorgaande oorsig kan uiteraard nie klinkklare antwoorde verskaf op die vrae wat aan die begin gestel is nie maar ons vertrou dat u wel ‘n goeie begrip kon kry van hoe ons te werk gaan om die kostes vir u as ons kliënt, regverdig te bereken. Elke versoek om ons dienste word op meriete beoordeel binne die raamwerk van wat hierbó uiteengesit is en as u enige onsekerheid het is u welkom om met die direkteur wat met u sake werk, in verbinding te tree. U is natuurlik ook welkom om ons te skakel sou u enige vrae oor ons standaardtariewe hê.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X