Independent trustee in trusts
July 31, 2017
The 2017 Tax Season is open
July 31, 2017

Onafhanklike Trustee in Trusts

Die Hoofmeester het deur middel van Direktief nr 2 van 2017, wat reeds in Maart vanjaar uitgereik is, verskeie veranderings rakende die administrasie van trusts aangekondig wat deur die onderskeie Meesterskantore toegepas moet word. Die vernaamste veranderings hou verband met die aanstelling van onafhanklike trustees.

Met die nuwe reël word daar van die Meester vereis om ‘n onafhanklike trustee aan te stel waar ‘n trust vir die eerste keer by die Meester geregistreer word en wanneer die trust ‘n sogenaamde “Familie Besigheidstrust” is.  

‘n “Familie Besigheidstrust” is ‘n trust met die volgende kenmerke:

 1. Die trustees het die mag om onafhanklike derde partye te kontrakteer, waarby trustkrediteure geskep word; en
 2. Die trustees is almal begunstigdes; en
 3. Die begunstigdes is almal verwant aan mekaar.

Verder word daar van ‘n onafhanklike trustee verwag om ‘n persoon te wees met kennis, integriteit, vaardigheid en ‘n professionele benadering. Die onafhanklike trustee moet verkieslik ook die volgende eienskappe besit:

 1. ‘n Onafhanklike trustee moet ‘n onafhanklike buitestaander wees met ‘n deeglike besef van die verantwoordelikhede van trusteeskap, en wat die posisie aanvaar ten einde te verseker dat die trust behoorlik funksioneer en dat die bepalings van die trustakte uitgevoer word. Sodanige onafhanklike buitestaander hoef nie ‘n professionele persoon soos ‘n prokureur of boekhouer te wees nie;
 2. Mag ‘n professionele boekhouer, ‘n toegelate prokureur of ‘n advokaat wees wat by die relevante professionele liggaam of vereniging geaffilieer is, lid van ‘n trustmaatskappy of direksie wees, ‘n fidusiêre praktisyn wat lid is van FISA, of selfs uit die geledere van sakevennote gekies word;
 3. Mag geen verwantskap of familieverbintenis, deur bloed of andersins, met enige van die bestaande of voorgestelde trustees, begunstigdes of stigter van die trust hê nie;
 4. Moet bevoeg wees om die optrede van die ander aangestelde trustees, wat moontlik nie ‘n onafhanklike belang in die substantiewe en prosedurele vereistes van die trustinstrument kan handhaaf nie, te monitor;
 5. Het geen rede om transaksies te sluit of goed te keur wat mag blyk ongeldig te wees, aangesien hy/sy op hoogte is van die wet op trusts;
 6. Mag geen belang as begunstigde in die trustbates hê nie;
 7. Word nie deur die Wet op die Beheer oor Trustgoed, 57 van 1988, gediskwalifiseer van optrede as trustee nie;
 8. Het kennis en ervaring van die besigheidsektor waarbinne die trust funksioneer; en
 9. Moet ‘n persoon wees wat nie die taak sal aanvaar sonder om te besef dat versuim om die pligte van ‘n onafhanklike trustee na te kom, tot optrede kan lei weens vertrouensbreuk nie.

Die Meester mag in sekere omstandighede eie reg gebruik en nie ‘n onafhanklike trustee aanstel nie, maar eerder een van die volgende alternatiewe gebruik:

 1. Besluit om af te sien van die aanstelling van ‘n onafhanklike trustee nadat hy/sy voorleggings van die stigter ontvang het wat goeie redes aanvoer waarom ‘n onafhanklike trustee nie aangestel moet word nie;
 2. Versoek sekuriteit; of
 3. Versoek dat finansiële state jaarliks geouditeer word en dat die ouditeur opdrag ontvang om die Meester in te lig indien die krediteure potensieel skade kan ly.

Dit is hoogs waarskynlik dat, waar die Meester ‘n versoek ontvang om nie ‘n onafhanklike trustee aan te stel nie, hy sal aandring op sekuriteit deur die trustees en sal vereis dat die trust se finansiële state geouditeer word.

Nominasie van die onafhanklike trustee

Indien die trustinstrument nie voorsiening maak vir die aanstelling van ‘n onafhanklike trustee nie, maar die Meester vereis dat sodanige trustee aangestel moet word ooreenkomstig afdeling 7(2) van die Wet op die Beheer oor Trustgoed, moet die volgende persone geraadpleeg word om nominasies vir ‘n onafhanklike trustee te verkry:

 1. Die stigter;
 2. Die bestaande trustees;
 3. Begunstigdes met ‘n persoonlike belang in die trustbates.

Die Meester word nie gebind deur die nominasies nie en mag ‘n ander geskikte persoon aanstel as die wat genomineer is. Meesters word in die direktief aangeraai om slegs hierdie optrede te volg in uitsonderlike omstandighede.

Bedanking van die onafhanklike trustee

Indien die onafhanklike trustee in die trustakte aangestel is en die trustakte maak voorsiening vir die plaasvervanging van sodanige trustee, moet die bepalings in die trustakte vir sodanige plaasvervanging gevolg word, en moet die Meester sodanige opvolgertrustee magtig, mits hierdie persoon aan al die vereistes van onafhanklikheid voldoen.

Waar die onafhanklike trustee bedank na aanstelling deur die Meester, mag die Meester, indien hy/sy dit raadsaam vind, die onafhanklike trustee vervang. Die opvolgertrustee moet op dieselfde manier geïdentifiseer word as die onafhanklike trustee wat nou vervang word.

Die onafhanklike trustee se vergoeding

‘n Onafhanlike trustee is geregtig op vergoeding net soos enige ander trustee in daardie trust. Indien die trustakte voorskrifte rakende die vergoeding bevat, is die trustee geregtig op daardie vergoeding. Indien die trustakte nie die vergoeding spesifiseer waarop die trustee geregtig is nie en die partye kan nie op ‘n fooi ooreenkom nie, moet die Meester afdeling 22 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed, 57 van 1988, gebruik om ‘n billike fooi vas te stel. In Griese v Bonkkorp Trust Bpk 1990 (2) SA 328 (0) het die hof riglyne aan die Meester voorsien om die trustee se vergoeding te bepaal.

Slot

Gegewe die rigting waarin trustadministrasie en die fokus op trusts in SA beweeg, is dit raadsaam vir die trustoprigter om oorweging daaraan te skenk om uit die staanspoor onafhanklike trustees aan te stel. Dit is ‘n stap wat sal verhoed dat die Meester inmeng by die administrasie van die trust.

 ASL Trust kan as onafhanklike trustee optree. Indien u ons dienste in hierdie verband in meer besonderhede wil bespreek, kontak gerus u Verhoudingsdirekteur.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X