Independent contractors vs. employees – How does SARS distinguish between them?
May 5, 2014
Valuating the future
May 5, 2014

Onafhanklike kontrakteurs vs. werknemers – Hoe onderskei SAID tussen die twee?

A2In terme van die Vierde Bylae van die Inkomstebelastingwet No. 58 van 1962 is dit nodig om werknemersbelasting terug te hou waar ‘n werkgewer besoldiging aan ‘n werknemer betaal.

Die omskrywing van ‘besoldiging’ in die Vierde Bylae is omvattend. Dit sluit meeste vorme van betaling vir dienste gelewer in, maar sluit betalings wat gemaak word aan persone wat ‘n bedryf afsonderlik van die van die werkgewer beoefen, spesifiek uit. Dus word ‘n onafhanklike kontrakteur in die omskrywing uitgesluit.

‘n Persoon sal nie beskou word as ‘n onafhanklike kontrakteur nie, indien-

  • enige bedrag betaal word aan daardie persoon vir dienste wat hoofsaaklik gelewer word op die perseel van die persoon wat die betaling maak of die persoon aan wie die dienste gelewer word (die kliënt); en
  • die persoon onderworpe is aan die beheer of toesig van die persoon vir wie die dienste gelewer word met betrekking tot die wyse waarop sy pligte uitgevoer word of met betrekking tot sy werksure.

Die voorgaande definisie staan ook bekend as die beheer- of toesigtoets. Dus, indien ‘n persoon die werksure voorskryf en ook vir die werker aansê waar hy of sy werk moet verrig, sal die werker na alle waarskynlikheid gesien word as ‘n werknemer, en nie as ‘n onafhanklike kontrakteur nie.

Indien ‘n persoon wat dienste aan ‘n ander persoon lewer dwarsdeur die jaar van aanslag drie of meer voltydse werknemers[1] in diens neem, sal daardie persoon wel aan die definisie van ‘n onafhanklike kontrakteur voldoen.

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) rig sy vergrootglas in meeste ondersoeke op die betalings aan onafhanklike kontrakteurs. Indien die SAID vind dat die kontrakteur nie aan die bogenoemde vereistes voldoen nie kan die maatskappy wat die betalings maak aanspreeklik gehou word vir die werknemersbelasting wat nie aan die SAID oorbetaal is nie.

Indien u meer oor die onderwerp van onafhanklike kontrakteurs wil weet of moontlik advies wil hê oor enige betalings wat u aan kontrakteurs maak, is u welkom om met u verantwoordelike direkteur in verbinding te tree of met Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za, tel. 021 840 1600. 


[1] Die werknemers waarna verwys word mag nie verbonde wees aan die persoon wat hulle aanstel nie, dus mag hulle nie familielede wees nie. Hulle moet ook betrokke wees by die diens wat die werkgewer lewer.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X