Dying without a will
July 7, 2014
The concept of going concern
July 7, 2014

Om sonder ‘n testament te sterf

ASL_2

Na raming vind meer as 50 % van sterftes in die Suid-Afrikaanse populasie plaas sonder om ‘n testament na te laat, of met ‘n verouderde testament, of met ‘n testament wat in die geheel ongeldig is.

Wanneer iemand sterf sonder om ‘n geldige testament na te laat, sterf hy/sy intestaat en word die boedel beredder kragtens die bepalings van die Wet op Intestate Erfopvolging, Wet 81 van 1987 (die Wet).

Dit beteken nie noodwendig dat u bates aan die staat gaan nie, maar die Meester van die Hoë Hof neem wel beheer oor u bestorwe boedel, en u bates word verdeel volgens ‘n vaste formule. Een van die grootste nadele hieraan verbonde is dat dit dan jare kan neem voordat die boedel afgehandel en uitkerings aan u naasbestaandes gemaak word. Verder stel die staat ‘n eksekuteur aan en kan die eksekuteursfooi betaalbaar aan die persoon wat u boedel beredder, nie onderhandel word nie, wat in meeste gevalle lei tot ‘n duurder transaksie as wat die norm is.

Kragtens die Wet erf u naasbestaandes die bates in u boedel. Ons verskaf graag basiese voorbeelde van wat die uitwerking van so ‘n intestate sterfte op die verdeling van ‘n boedel sou hê:

Voorbeeld 1: Die vooroorledene is enkellopend

As u enkellopend was, sal u naaste bloedverwante familie al u bates erf in terme van die Wet. Naaste bloedverwante familie sluit in, eerstens, u ouers. Indien u ouers voor u te sterwe gekom het, sal u broers en susters u naaste bloedverwante familie wees.

Voorbeeld 2: Die vooroorledene is getroud, met twee kinders

Kom ons veronderstel u was getroud, u word oorleef deur u gade en twee meerderjarige kinders, en die waarde van u boedel beloop R2 100 000.

  1. Indien u buite gemeenskap van goedere getroud was, erf u gade R125 000 of ‘n kindsdeel[1], wat ook al die grootste is. In hierdie scenario erf u gade en elk van u kinders dus R700 000 (R2 100 000 / 3).
  2. Indien u binne gemeenskap van goedere getroud was, behoort die eerste 50% van u boedel aan u gade, in terme van die huweliksreg. Met ander woorde, die oorblywende 50 % is beskikbaar vir verdeling tussen u gade en u kinders, volgens dieselfde formule as hierbo.U gade erf dus die grootste gedeelte van R125 000 of ʼn kindsdeel, ten opsigte van die oorblywende helfte van die boedel.In hierdie scenario word ʼn kindsdeel bereken deur die helfte van die totale waarde van die boedel deur die som van u gade en u getal kinders te deel, wat neerkom op R350 000 (R1 050 000 / 3). U gade erf dus ‘n totale bedrag van R1 400 000, wat bestaan uit die R1 050 000 plus R350 000, en elk van u kinders erf R350 000.

Voorbeeld 3: Die vooroorledene het twee minderjarige kinders

Indien u nie ʼn voog vir u minderjarige kinders in ʼn testament aanwys nie, sal die Meester van die Hoë Hof ʼn voog vir u kinders aanwys wat na hulle en hul bates sal omsien ná u dood.

Die bates van u minderjarige kinders, asook die bates wat hulle erf volgens u boedel, sal oorhandig word aan hul voog, mits die voog sekuriteit aan die Meester van die Hoë Hof kan verskaf. Indien sekuriteit nie verskaf kan word nie, word sodanige minderjarige kinders se bates en erfenis by die Voogdyfonds[2] inbetaal. Die Voogdyfonds het dan beheer oor en beperkte toegang tot die fondse, en die voog kan slegs toegang tot hierdie fondse verkry deur aansoek te doen daarvoor, waarvolgens die fondse dan uitbetaal word aan die instansie wat betaal moet word

Om die probleme wat met intestaat sterf gepaard gaan, te vermy, beveel ons dus aan dat u ‘n testament opstel en op ʼn gereelde basis u testament nagaan, veral wanneer:

  • u persoonlike omstandighede verander;
  • u nuwe bates aanskaf;
  • u bates bo verwagting styg in waarde; of
  • u ʼn erflating ontvang.

Ons beveel aan dat u ‘n instansie of persoon wat beskik oor die nodige kennis en ondervinding van testamente opstel, nader ten einde u spesifieke omstandighede te bespreek en ‘n testament op te stel wat behoorlik uitvoering gee aan u wense en ook prakties uitvoerbaar is. Ons besef dat die dood onvermydelik is, maar ‘n testament kan ‘n groot verskil maak in die lewens van u naasbestaandes.

ASL_2a

Indien u nie reeds ‘n boedeladviseur het nie sal ons u graag help met die opstel van ‘n testament of die hersiening van u bestaande testament. Kontak gerus u verhoudingsdirekteur of vir Pieter Aucamp.

[1] ‘n Kindsdeel word gedefinieer as die waarde van u boedel, gedeel deur die getal persone in u gesin (gade + kinders).

[2] Die Voogdyfonds is ‘n fonds onder die uitstluitlike beheer van die Meester van die Hoë Hof, opgerig vir die bestuur van die erfenis van kinders sonder ‘n wettige voog, of kinders met ‘n voog wat nie voldoende sekuriteit kan verskaf nie.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X