Tax: what is new?
July 11, 2012
Please take note!
August 17, 2012

Neem asseblief kennis!

ADRESSE OP  INKOMSTEBELASTINGOPGAWES

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het in Desember 2008 ʼn lys gepubliseer van nakomingsoortredings wat dit vir hulle moeilik maak om hul plig as die administrateurs van ons land se inkomstebelastingstelsel, na te kom.  Een van hierdie oortredings is dat kontakbesonderhede van belastingpligtiges – en in die besonder adresse – wat verander, nie konsekwent deur die belastingpligtiges aan die SAID deurgegee word nie.  Daar is terselfdertyd aangekondig dat die SAID ‘n administratiewe boete van R500 sal hef waar hulle bewus raak van foutiewe adresbesonderhede. Vanaf die 2012 belastingjaar maak die SAID dit dan ook baie duidelik dat ʼn belastingpligtige se posadres nie dié van sy of haar rekenmeester of belastingpraktisyn mag wees nie.  Ons is dus genoodsaak om, waar nodig, ons kliënte se posadresse by die SAID van ons adres na dié van elke afsonderlike kliënt te verander.

Dit is uiters noodsaaklik dat u die adresse in u opgawes deeglik moet nagaan en ons in kennis stel indien daar wysigings aangebring moet word.  Sou u ook enige kommunikasie, hetsy in hierdie verband of andersins, van die SAID ontvang moet u dit onmiddellik na ons kantore verwys vir die nodige aandag.

GEREGISTREERDE ADRESSE VAN  MAATSKAPPYE EN BESLOTE KORPORASIES

Dit was oor die jare heen normale praktyk, en ingevolge die bepalings van die Maatskappy-wet, 1973, toelaatbaar, dat ʼn maatskappy se statutêre rekords deur sy ouditeure bygehou en in veilige bewaring gehou word. Om hierdie rede is feitlik alle maatskappye en beslote korporasies se adresse by die Departement van Handel en Nywerheid geregistreer as die adres van hul ouditeure.  Die stelsel het natuurlik uitdagings gebied want die adres moes telkens gewysig word wanneer daar van ouditeur verander is.

In ‘n saak vroeër hierdie jaar het die Hoër Hof ingevolge die Maatskappywet, 2008, soos volg gelas:

  • ‘a company’s registered address must be the address of an office maintained by the company and not the office of a third party; and
  • if the company has more than one office, its “principal office” must be its registered office – with “principal office” denoting the place where the administrative business of the company is principally conducted.’(Sou u na die volledige teks wil kyk van die  praktyknota wat die Kommissie vir  Maatskappye en Intellektuele Eiendom (CIPC) oor hierdie aangeleentheid uitgereik het, gaan na http://www.cipc.co.za/PracticeNotes_files/     PracticeNote2of2012.pdf)

Weens hierdie wetlike verpligting moet die geregistreerde adresse van alle entiteite nou by die CIPC verander word. Dit bring ʼn geweldige administratiewe las mee vir ons as die ouditeure wat dit moet behartig en ongelukkig sal daar ʼn fooi vir hierdie diens gehef moet word. Ons sal mettertyd vir ons kliënte die nodige dokumentasie stuur om te teken sodat die verandering by die CIPC aangemeld kan word.

BTW-AANSOEKPROSES

Enige entrepreneur wat vir  BTW wil registreer moet kennis neem dat die aansoekproses uitdagend is vanweë die SAID se baie streng toepassing van die tersaaklike bepalings van die betrokke  wetgewing en die feit dat dat hul vereistes op ‘n deurlopende basis strenger toegepas word.

Die omvang van bedrog met BTW wat deur besighede gepleeg word noodsaak dit dat die SAID baie streng voorskrifte het oor die ondersteunende dokumentasie wat by die aansoek aangeheg moet word. Hulle let ook baie noukeurig op na die nakomingsgeskiedenis van elke persoon wat betrokke is by die entiteit wat vir BTW wil registreer, asook op die nakomingsgeskiedenis van enige ander entiteite waarby hulle betrokke is.  Voorts, as  jy in jou persoonlike hoedanigheid nie jou verpligtinge teenoor die SAID nakom nie gaan hulle waarskynlik ook nie jou entiteit vir BTW registreer nie omdat jou optrede vir die SAID daarop kan dui dat jy ook nie jou entiteit op ʼn verantwoordelike wyse gaan bestuur nie.

Die SAID streef daarna om ʼn samelewing te kweek wat ons land se wette 100 persent nakom en elkeen van ons moet daarvan bewus wees wanneer daar met hulle gekommunikeer word.

U is welkom om vir Christa Marais te skakel by 021 840 1600 of christama@asl.co.za in verband met die vereistes vir ‘n BTW registrasie of as ons u met die registrasieproses behulpsaam kan wees.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X