Budget proposals 2013/2014
March 14, 2013
Let our payroll service ease your burden
March 14, 2013

Kapitaalwinsbelasting op skenkings en erflatings

ASL_KapitaalParagraaf 12(5) van die Agste Bylae van die Inkomstebelastingwet is op 1 Januarie 2013 geskrap en vervang met ‘n nuwe paragraaf 12A wat in sekere omstandighede verligting gee vir die betaling van kapitaalwinsbelasting op die afskrywing van skuld.

Hierdie nuwe bepalings het op 1 Maart 2013 in werking getree.

Die wysiging bepaal dat daar steeds kapitaalwinsbelasting betaalbaar is wanneer ‘n skuld van ‘n skuldenaar verminder of afgeskryf word, maar dat daar twee uitsonderings is:

  1. Waar die bedrag verskuldig aan ‘n bestorwe boedel as die “eiendom” (soos in die Boedelbelastingwet omskryf) van die boedel beskou word en dit tot voordeel van ‘n legataris of erfgenaam verminder word; en
  2. Wanneer die skuld wat afgeskryf word as ‘n geskenk vir die doeleindes van skenkingsbelasting geklassifiseer kan word.

Die betrokke wetswysigings bepaal dus in wese dat:

  • dit nie meer nodig is om ‘n skenking in kontant te maak nie; en
  • geen aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting sal ontstaan as die skenking ‘n vermindering of afskrywing van skuld by die ontvangende party is nie.

Laasgenoemde bepaling is veral te verwelkom gesien die probleme wat tot nog toe geskep is met die bewoording van testamente in gevalle waar erfgename of ‘n familietrust lenings aan testateurs verskuldig is. Dit is dus nou weer moontlik om ‘n leningsrekening tussen die erflater en ‘n trust bloot as ‘n legaat aan die trust te bemaak, wat dus in wese neerkom op die vermindering van ‘n skuldverpligting van die trust.

In die lig van hierdie onlangse wysigings aan die Inkomstebelastingwet moedig ons kliënte opnuut aan om ‘n skenking te maak ten einde op die langer termyn ‘n besparing in boedelbelasting te verseker.

Om die voordele van ‘n skenking ten beste te benut moet die volgende in gedagte gehou word:

  • Die skenking moet nie R100 000 te bowe gaan nie anders word skenkingsbelasting teen 20% gehef op die bedrag waarmee die maksimum belastingvrye perk (R100 000) oorskry word;
  • Daar kan bloot ‘n boekinskrywing gemaak word in die plek van ‘n kontantskenking; en
  • Die skenking moet gerugsteun word deur ‘n skriftelike skenkingsakte en, waar ‘n trust die begunstigde is, ook deur ‘n resolusie van die trustees ter aanvaarding van die skenking.

Untitled-2Vir verdere inligting of advies in hierdie verband of vir hulp met die maak van ‘n skenking kan daar met Sonja Viljoen (sonjav@asl.co.za) van ons kantoor geskakel word.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X