Wees “belastingslim” met jou beleggings
September 2, 2015
Personeelnuus
November 18, 2015

Jou bates en die beskerming van die belange van jou naasbestaandes

A1
Erfporsies en die nalaat van bates is dikwels ‘n sensitiewe onderwerp vir families. ‘n Gebrek aan opvolgbeplanning asook deurlopende kommunikasie tussen familielede, kan baie keer tot heelwat konflik en ongelukkigheid lei na die afsterwe van ‘n geliefde.

Een praktiese manier om te verseker dat naasbestaandes se belange beskerm word, is die opstel van ‘n deurdagte boedelplan en die samestelling van ‘n geldige testament wat die oorledene se wense vir die verdeling van bates weerspieël.

Wanneer ‘n persoon intestaat sterf (d.w.s. sonder dat daar ‘n geldige testament bestaan), kan dit verreikende gevolge vir die oorledene se afhanklikes inhou. In so ‘n geval geld die Wet op Intestate Erfreg wat spesifieke riglyne vir die verdeling van bates aan intestate erfgename bepaal. Alhoewel ‘n oorledene se intestate erfgename gewoonlik die persoon se naasbestaandes is, is dié erfgename nie noodwendig die mense aan wie die oorledene sy of haar bates wou nagelaat het nie en word die oorledene se spesifieke wense nie in ag geneem met die verdeling van bates nie. Verder word die verdeling van bates nou oorgelaat aan ‘n Eksekuteur wat aangestel word deur die Meester van die Hoër Hof, wat nie aan die familie bekend is nie en dus onbewus is van sowel die wense van die oorledene as die verwagtinge van naasbestaandes. Vanselfsprekend kan die afhandeling van die bestorwe boedel van ‘n persoon wat intestaat sterf ook heelwat langer neem weens die toename in die omvang van administrasie wat dit verg.

Hier volg ‘n paar wenke om te verseker dat jou bates na wense verdeel sal word na jou afsterwe:

  • Sorg dat jy ‘n testament het;
  • Verseker dat jou testament aan al die geldigheidsvereistes van die Wet op Testamente, Nr. 7 van 1953, voldoen. (Indien ‘n testament deur die Meester van die Hoër Hof verwerp word op grond van nie-voldoening aan die geldigheidsvereistes, word daar geag dat die individu intestaat gesterf het en dan geld die Wet op Intestate Erfreg);
  • Hersien jou testament op ‘n gereelde basis om by veranderende omstandighede aan te pas en verseker só dat jou testament te alle tye jou huidige wense weerspieël;
  • Maak seker dat daar genoeg likiditeit in die boedel sal wees om te verhoed dat boedelbates verkoop moet word om boedelbelasting en/of ander boedelkostes te betaal; en
  • Maak seker dat jou bates en ander belange sodanig gestruktureer is dat dit met afsterwe die minimum belastingaanspreeklikheid tot gevolg sal hê en administrasiekostes tot die minimum sal beperk.

Kontak gerus u verantwoordelike direkteur of vir Joanie Viviers by 021 840 1600 of  joanie@asl.co.za indien ons u behulpsaam kan wees met die met die opstel van ‘n uitvoerbare boedelplan of met die opstel/hersiening van u testament.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X