Bank confirmations: ABSA and RMB bank accounts are now live on Confirmation.com
May 7, 2015
Nuwe personeel
June 1, 2015

Boodskap van die direksie: Hou ons op hoogte!

ASL is onwrikbaar verbind tot die lewering van diens van die hoogste gehalte en daarom is terugvoer van ons kliënte oor hul ervaring van ons diens vir ons van die uiterste belang. Deur kennis te neem van kliënte se opinie oor wat ons doen (of nie doen nie) en hoe ons dit doen is ons in staat om te skaaf en die aanpassings te maak wat nodig is om ons verbintenis tot uitnemende diens gestand te doen.

Teen hierdie agtergrond het ons onlangs ‘n onafhanklike studie onderneem om kliënte se mening te kry oor ‘n paar sleutelkwessies en om meer insig te verkry in hul ervaring van ons firma en sy dienslewering. Ons is baie dankbaar vir die insette wat ontvang is en wil graag nog meer van u verneem oor wat ons kan doen om ons diensaanbod te verbeter en te verfyn.

Hiermee dus ‘n vriendelike verdere uitnodiging aan elkeen van ons kliënte om openhartig u mening te lug oor daardie dinge in ons diens wat vir u belangrik is en oor hoe u kontak met ASL en ons personeel ervaar word. Voorsien ons deurlopend van terugvoer en help ons só om net die beste vir u te doen en die goeie verhoudings wat ons in die bedryf van ons besigheid nastreef, uit te bou. Ons sien uit daarna om van u te hoor.

Beste groete
Pieter, Arnold, Christa & Jaco

A1

Message from the directors: Keep us informed!

ASL is unwaveringly committed to providing service of the highest quality. Therefore, feedback from our clients on their experience of our service is of the utmost importance to us.
By taking cognisance of clients’ opinions of what we do (or do not do), and how we do it, we are able to fine-tune and make such adjustments as are necessary to live up to our commitment.

Against this background we recently undertook an independent study to obtain clients’ opinions of a few key issues and to gain insight into their experience of our firm and its service. We are very grateful for the inputs received and would like to hear more from you about what we can do to improve and refine our service offering.

We therefore extend a further friendly invitation to each of our clients to candidly express your opinion on those aspects of our service that are important to you and on how you experience your dealings with ASL and our staff. Provide us with continuous feedback and help us to do the absolute best for you and to further the good relationships that are part of the values we strive after in conducting our business. We look forward to hearing from you.

Sincerely
Pieter, Arnold, Christa & Jaco

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X