Estate administration: Are my financial affairs in order?
September 5, 2014
Events after the date of the financial statements
September 29, 2014

Boedelbereddering: Is my finansiële sake in orde?

A1

By die afsterwe van ʼn geliefde ervaar ‘n mens gewoonlik in mindere of meerdere mate emosionele skok wat jou kan verhinder om helder te dink. Tog is die dood ʼn baie algemene verskynsel, hoewel dit nie iets is waaraan jy elke dag dink nie. Dit is nietemin belangrik dat, wanneer ‘n persoon te sterwe kom, sy of haar naasbestaandes oor die nodige inligting beskik om die proses rondom die bereddering van die boedel so glad en vinnig as moontlik te laat verloop.

Ons publiseer dus vanaf hierdie maand ʼn reeks artikels oor die bereddering van boedels. In hierdie eerste artikel vestig ons u aandag op –

 • watter inligting noodsaaklik is om by te hou en veilig te bewaar op ‘n plek waar dit maklik tot die beskikking van u naasbestaandes en erfgename sal wees wanneer u te sterwe kom, asook
 • wat u te doen staan in die geval waar een van u naasbestaandes sou sterf.

Inligting wat na ons mening noodsaaklik is in die eerste geval hierbo, behels onder meer:

 1. persoonlike inligting, wat insluit identiteitsdokumente en paspoorte;
 2. ʼn volledig ondertekende testament, asook ‘n aanduiding van waar die oorspronklike bewaar word en wie die eksekuteur van u boedel is;
 3. volle name van gade en kinders, en hul kontakbesonderhede;
 4. bank- en inkomstebesonderhede;
 5. naam en kontakbesonderhede van u werkgewer;
 6. pensioenfondsbesonderhede;
 7. mediesefondsbesonderhede;
 8. belastingbesonderhede;
 9. polisbesonderhede (korttermyn-, lewens- en moontlike begrafnispolisse);
 10. besonderhede van beleggings en van u makelaar;
 11. volledige lys van bates (roerend en onroerend) en waar die oorspronklike dokumente wat daarop betrekking het, bewaar word;
 12. volledige lys van laste soos huurkoopooreenkomste, banklenings, verbande, persoonlike lenings;
 13. enige ander dokumente wat betrekking het op bates/beleggings;
 14. besonderhede rakende enige besigheidsbelange of maatskappye waarin u ʼn belang het;
 15. besonderhede rakende trusts waar u aangestel is as trustee;
 16. kontakbesonderhede van u boekhouer/ouditeure;
 17. huweliksvoorwaardekontrak en huweliksertifikaat;
 18. egskeidingsbevel en skikkingsakte; en
 19. besonderhede van vooroorlede gade(s).

Dit is raadsaam om hierdie inligting een keer per jaar na te gaan om te verseker dat alles nog in orde is sodat u begunstigdes nie nodig sal hê om rond te skarrel om benodigde inligting te bekom nie.

Wat betref die geval waar een van u naasbestaandes sou sterf, is die volgende van belang:

 1. tree in verbinding met die gesinsgeneesheer indien die afsterwe by die huis plaasvind.  Indien die afsterwe onnatuurlik plaasvind, ontbied die polisie;
 2. nader die plaaslike begrafnisondernemer om die nodige reëlings te tref;
 3. stel die oorledene se predikant in kennis;
 4. stel die oorledene se werkgewer in kennis;
 5. stel die oorledene se ander naasbestaandes in kennis;
 6. stel die oorledene se pensioenfonds in kennis; en
 7. tree in verbinding met die eksekuteur van die oorledene se boedel.  Die eksekuteur behoort dan vir die res te sorg.

Indien u onseker is of u finansiële sake in orde sal wees in die geval van u afsterwe, is u welkom om met ons te skakel.  Ons beskik oor die kennis en ervaring om u te help om die nodige voorsorg in hierdie verband te tref.

Vir meer inligting kontak u verantwoordelike direkteur, of vir Sonja Viljoen by trust@asl.co.za

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X