Belangrike SAID-datums vir 2016 / Important SARS dates for 2016
April 13, 2016
Cashflow made easy
May 6, 2016

Begrotingsrede van 24 Februarie 2016

In die aanloop tot die begrotingsrede teen die einde van Februarie het baie kliënte gevra wat ons verwag die Minister van Finansies se begrotingsrede sou inhou, veral watter belastings verhoog sou word, want ‘n verhoging in belastings is iets wat almal gevrees het in 2016 ons voorland sou wees. Die huidige ekonomiese toestande het die regering nie eintlik veel keuses gebied nie. Aan die ander kant was die gevoel dat die regering, met die munisipale verkiesings wat voorlê, nie kiesers sou wou noop om hul kruisie in een van die opposisiepartye se blokkies te trek nie. Dus was enige persoon se raaiskoot so goed soos ons s’n; ons was net nie seker nie.

Met die begrotingsrede wat gelewer is en die stof wat weer gaan lê het, was die veranderinge nie eintlik so drasties of dramaties as wat baie mense verwag of gevrees het nie. Daar was wel ‘n paar noemenswaardige veranderinge, soos bv. –

 • Die insluitingskoerse vir kapitaalwinsbelasting is effektief met 20% verhoog van 33.3% tot 40% vir individue, spesiale trusts en sekere versekeraars en 66.6% tot 80% vir ander belastingpligtiges.
 • Die aftrekking vir pensioen-, uittree-annuïteits- en voorsorgfondse is belyn sodat enige bydrae deur die werkgewer nou belas word as ‘n byvoordeel. Die bedrag wat afgetrek kan word is egter nou verhoog tot 27.5% van belasbare inkomste of besoldiging deur die persoon ontvang, of R350 000 (na gelang van wat die grootste is).
 • Die hereregte-tabel is aangepas vir eiendomme wat vir meer as
  R10 miljoen verkoop word. Die hereregte op die gedeelte bó R10 miljoen beloop nou 13% teenoor die vorige 11%.
 • Die algemene brandstofheffing styg vanaf April 2016 met 30 sent per liter.
 • ‘n Toename van tussen 6% en 8.5% in die aksynsbelastings op drank en sigarette.
 • Instelling van ‘n bandeheffing van R2.30 per kilogram vanaf 1 Oktober 2016.
 • Instelling van suikerbelasting op versoete drankies vanaf 1 April 2017.

Uit die aard van die saak is hierdie lys nie omvattend nie en u is welkom om ons Belastinggids af te laai deur hier te klik. As alternatief kan u gaan na ons webtuiste (www.asl.co.za) waar dit ook beskikbaar is.

Sou u enige vrae in hierdie verband hê  is u welkom om Jaco van Straaten te kontak by 021 840 1600 of by jaco@asl.co.za.

Budget speech of 24 Februarry 2016

In the run-up to the budget speech towards the end of February, many clients asked what  we thought the Minister of Finance’s speech would contain, particularly which taxes would be increased, since an increase in taxes was something everyone feared would be in store for us in 2016. The current economic circumstances did not leave government with many choices. On the other hand it was felt that the government , considering the impending local government elections, would not want to induce voters to bring out their vote in favour of one of the opposition parties. Therefore anyone’s guess was as good as ours; we were just not certain.

With the budget speech delivered and the dust settled again, the changes were actually not so  drastic or dramatic as many had expected or feared. There were, however, some significant changes, such as –

 • The inclusion rates for capital gains tax  were effectively increased by 20%, from 33.3% to 40% for individuals, special trusts and certain insurers, and 66.6% to 80% for other taxpayers.
 • The deductions for pension-, retirement annuity- and provident funds were outlined so that any contribution by an employer is now taxed as a fringe benefit. The amount that may be deducted is, however, increased to 27.5% of taxable income or remuneration received by a person, or R350 000 (whichever is the larger).
 • The transfer duty table is adjusted for properties that are sold for more than R10 million. The transfer duty on the portion exceeding R10 million now amounts to 13% instead of the previous 11 %.
 • The general fuel levy increases by 30 cents per litre as from April 2016.
 • An increase of between 6% and 8.5% in excise duty on liquor and cigarettes.
 • Introduction of a tyre tax of R2.30 per kilogram as from 1 October 2016.`
 • Introduction of a sugar tax on sweetened beverages as from 1 April 2016.

It goes without saying that this list is not comprehensive. You are therefore welcome to download our Tax Guide by clicking here. Alternatively you may go to our website (www.asl.co.za) where the Tax Guide is also available.

Should you have any questions in this regard you are welcome to contact Jaco van Straaten on 021 840 1600 or at jaco@asl.co.za.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X