Budget speech 2014
April 11, 2014
Audit Materiality: A clarification on its relevance in the audit process
May 5, 2014

Begrotingsrede 2014

B1Die Minister van Finansies, Pravin Gordhan, het sy begrotingsrede op 26 Februarie 2014 in die Parlement gelewer en die geleentheid het ons firma amper tot stilstand gebring. Ons by ASL het almal angstig gewag vir  drastiese veranderinge, wat oor die laaste paar jaar die norm geword het, om aangekondig te word.

 

Die begrotingsrede het egter gekom en gegaan en uiteindelik was die voorgestelde belastingwysigings in die verlede wat nie werklikheid geword het nie, meer opvallend as dié wat wel verander is.

Wat het nie gebeur nie?

Verlede jaar was daar ‘n paar drastiese voorgestelde veranderinge wat in die begrotingsrede gemeld is. Daar is voorgestel dat die regering meer spesifiek na trusts  kyk, spesifiek ten opsigte van die sogenaamde geleibuisbeginsel[1] en die moontlikheid om daarmee weg te doen. Daar was sprake dat die insluitingskoerse van kapitaalwinste verder verhoog[2] sou word. Verder was daar ook sprake van ‘n verhoging in die BTW-koers, of selfs om ‘n gedifferensieerde koers in te stel[3]. Laastens was daar die moontlikheid van ‘n beperking wat geplaas sou word op die rentevrystelling wat individue jaarliks kan benut t.o.v. rente-ontvangstes van verbonde partye.

Gelukkig is nie een van die bogenoemde wysigings in hierdie jaar se begroting ingesluit nie.

Wat wel verander het

In ‘n begrotingsrede wat deur sommiges as ‘n sogenaamde verkiesingsbegroting beskou is en nie veel veranderinge ingesluit het nie, was daar tog sekere items om van kennis te neem. Van die belangrikstes sluit in:

Individue

  • Die belastingskale is aangepas, meestal inflasie-gekoppel, en gevolglik betaal individue marginaal minder inkomstebelasting.
  • Mediese krediete is as gevolg van inflasie verhoog tot R257 per maand vir die hooflid van ‘n mediese fonds en ook vir die eerste afhanklike, en R172 vir elke afhanklike daarna. Belastingskale vir enkelbedragvoordele met aftrede is aansienlik aangepas. Dit is vir baie kenners die grootste verandering in hierdie jaar se begrotingsrede. ‘n Persoon wat met aftrede ‘n enkelbedrag van R1 miljoen ontvang het uit ‘n pensioenfonds, het in die 2014 jaar R161 550 belasting daarop betaal. Met die nuwe skale van 2015 sal slegs R117 000 belasting betaalbaar wees op dieselfde bedrag; dus ‘n besparing van R44 550.
  • ‘n Belastingspaarplan word in die vooruitsig gestel waarvolgens belastingbetalers beleggings in sekere vooraf goedgekeurde instansies en/of produkte kan maak. Daarvolgens sal die belastingpligtige vir belastingdoeleindes ‘n aftrekking kan kry van R30 000 per jaar, en ‘n totaal van R500 000 oor die belastingpligtige se leeftyd.
  • Bydraes tot ‘n aftreefonds (pensioen-, voorsorg- of uittredingsannuïteitsfonds) gaan met ingang 1 Maart 2015 drasties gewysig word deurdat, volgens huidige voorstelle, ‘n belastingpligtige 27% van die grootste van sy belasbare inkomste of vergoeding tot sodanige fonds kan bydra en belastingverligting kry.  Die bydraes sal egter tot R350 000 per jaar beperk word.

Maatskappye

  • Die skale vir omsetbelasting van mikrobesighede (besighede waarvan die omset nie R1 miljoen te bowe gaan nie) is verlaag om verdere verligting te bied.
  • Kleinsakekorporasies se belastingskale is effens aangepas maar die besparing hierop is hoogstens R250 per jaar.
  • Die werknemerbelastingaansporing, beter bekend as die “youth wage subsidy”, waarvolgens krediete toegestaan word op die maandelikse werknemersbelasting indien werknemers onder ‘n sekere ouderdom is en aan sekere ander vereistes voldoen, is geïmplementeer.
  • Drastiese en welkome veranderinge word voorgestel ten opsigte van entiteite betrokke by filantropiese bedrywighede. Tot op hede moes hierdie entiteite minstens 75% van ‘n jaar se ontvangstes binne 12 maande na die ontvangs daarvan bestee aan die doel waarvoor die entiteit geregistreer is. Dit het die gevolg gehad dat die entiteit nie surplusfondse kon opbou om voorsiening te maak vir, moontlik, een groot projek nie.  Daar word nou voorgestel dat die 75%-vereiste in die toekoms verslap word, maar met onder andere die voorwaarde dat die aanwending van die opgelope fondse steeds net vir die geregistreerde doel van die entiteit mag wees.

Ander

  • Verhoging van aksyns op alkohol en tabakprodukte is voorgestel.
  • Die algemene brandstofheffing word met 12 sent per liter verhoog en die padongelukfondsheffing sal ook met ‘n verdere 8 sent per liter verhoog word. Hierdie verhogings tree vanaf 2 April 2014 in werking.

Ten slotte

Hierdie jaar se begrotingsrede het belastingbetalers ‘n sug van verligting laat slaak, veral omdat meeste kenners belastingverhogings verwag het eerder as enige groot verligting. Ons kan skertsend tot die gevolgtrekking kom dat belastingpraktisyns die grootste verligting ontvang het. Na al die wysigings van die afgelope paar jaar is ‘n jaar waarin die stof so ‘n bietjie kan gaan lê, hartlik welkom.

Hou in gedagte dat daar ‘n paar voorgestelde wysigings was wat moontlik later in die jaar deur die regering geïmplementeer kan word. Sou hierdie wysigings realiseer sal ons besonderhede in ons Nuusbrief verskaf.

Dit blyk dat die meeste voorgestelde veranderinge van toepassing is op aftreevoorsiening en bydraes tot aftreefondse.  Ons wil dus aanbeveel dat u vroegtydig u aftreebeplanning met u finansiële adviseur bespreek en aanpassings daaraan maak, sou dit nodig wees.

U is welkom om met ons kontak te maak indien u enige van die inligting wat in hierdie artikel vervat is, in meer besonderhede wil bespreek. U kan gerus ook ASL se elektroniese belastinggids van ons webtuiste aflaai. Dit bevat interessante inligting oor die meer algemene belastingbepalings en -koerse wat van toepassing is op die deursnee belastingpligte. Klik hier om ons 2014/2015 belastinggids af te laai.

 


[1] Hierdie beginsel bepaal dat met die verdeling van inkomste vanuit ‘n trust na ‘n begunstigde, die vorm van die inkomste behou word. Bv. wanneer ‘n trust rente-inkomste ontvang en daardie rente-inkomste uitkeer na ‘n begunstigde wat ‘n individu is, kan die individu die rentevrystelling benut teen die uitgekeerde rente-inkomste.

[2] Die insluitingskoerse is in 2013 verhoog vanaf 25% tot 33.3% vir individue en 50% tot 66.6% vir maatskappye, beslote korporasies en trusts.

[3] Waar basiese goedere of dienste onderworpe sal wees aan ‘n laer BTW-koers en luukse produkte of dienste onderworpe sal wees aan ‘n hoër koers.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X