June 6, 2018

Customer service – the second strategic objective of our audit department

In a previous article, we looked at the strengths and opportunities associated with employee motivation. This article will place a focus on the strengths and opportunities […]
June 6, 2018

Korporatiewe Beheer – Naamsveranderinge

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies.  Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
June 6, 2018

Korporatiewe Beheer – Dividendverklarings

Dividendverklarings kan verskeie vorme aanneem, maar vir doeleindes van hierdie artikel bespreek ons die verklaring van ʼn gewone dividend. Ingevolge Artikel 46 van die Maatskappywet van […]
June 6, 2018

What is an MOI and what is meant by short form and long form MOI’s?

A Memorandum of Incorporation (“MOI”) can be described as the sole governing document of a company and is binding between the shareholders, directors and the company […]
June 4, 2018

What should you consider when investing in a business?

You have worked hard for many years, and have finally saved enough funds and mustered the courage to take the big leap that you have been […]
June 4, 2018

Wat moet jy oorweeg wanneer jy in ’n besigheid belê?

Jy werk al jare lank hard en het uiteindelik genoeg fondse en moed bymekaar geskraap om die groot sprong, waaroor jy só lank droom, te neem… […]
June 4, 2018

Audit, review and compilations – differences and Companies Act requirements

The Companies Act No. 71 of 2008 together with amendments and companies’ regulations, stipulates requirements whether a company’s financial statements should be audited, independently reviewed or […]
June 4, 2018

Oudit, onafhanklike oorsig en kompilasies – verskille en vereistes van die Maatskappywet

Die Maatskappywet No. 71 van 2008, tesame met wysigings en maatskappyregulasies, stipuleer vereistes wat bepaal of ’n maatskappy se finansiële state geoudit, onafhanklik nagesien of slegs […]
June 4, 2018

Welkom Inge Heath Welcome

Nuwe Aanstelling | Boedeladviseur ASL Trust verwelkom graag vir Inge Heath wat op 1 Junie by ons span aangesluit het as boedeladviseur. Inge het in 2006 […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X