Boedelbelasting: Is jy ’n gade of nie?
November 1, 2018
When is an entity considered to be a small business corporation for income tax purposes?
November 1, 2018

Wanneer word ’n entiteit as ’n kleinsake-korporasie vir belastingdoeleindes beskou?

Volgens artikel 12E(4) van die Inkomstebelastingwet word ’n kleinsake-korporasie(KSK) gedefinieer as ’n beslote korporasie (BK), koöperasie of privaatmaatskappy (ingevolge die Maatskappywet van Suid-Afrika):

 • waarvan die totale aandeelhouding vir die volle jaar van aanslag deur aandeelhouers of lede wat natuurlike persone is, gehou word;
 • waarvan die bruto inkomste vir die jaar van aanslag (12 maande) nie R20 miljoen oorskry nie;
 • waarvan nie een van die aandeelhouers of lede enige tyd gedurende die jaar van aanslag (van maatskappy of BK) enige aandele of belang in ekwiteit van enige ander maatskappy/BK gehou het nie behalwe:
  a. ’n genoteerde maatskappy;
  b. enige portefeulje in ’n kollektiewe beleggingskema;
  c. enige maatskappy beoog in Artikel 10(1)(e)(i)(aa),(bb)of(cc)(deeltitel-regspersone, aandele blokmaatskappye en verenigings gevorm om gesamentlike belange van lede te bestuur)
  d. ’n maatskappy, BK of koöperasie indien die maatskappy, BK of koöperasie:
  – nie gedurende enige jaar van aanslag ’n bedryf beoefen het nie; en
  – nie gedurende die jaar van aanslag enige bates > R5 000 in markwaarde besit het nie;
  e. < 5% in sosiale of gebruikerskoöperasie indien inkomste alleenlik van lede verkry;
  f. < 5% in “primêre spaar koöperatiewe bank” of “primêre spaar en lenings koöperatiewe bank”;
  g. ’n waagkapitaalmaatskappy; EN
  h. ’n onderlinge hulpvereniging;
 • waarvan nie > 20% van die totale ontvangstes en toevallings (behalwe kapitaal van aard) en al die kapitaalwinste van die maatskappy/BK bestaan uit beleggingsinkomste en inkomste verkry uit die lewering van ’n persoonlike diens nie; en
 • wat nie ’n persoonlike diensmaatskappy is nie (definisie van persoonlike diensmaatskappy: persoonlike diens (een van gedefinieerde beroepe) gelewer deur verwante party EN het minder as drie voltydse nie-verwante werknemers wat voltyds betrokke is by lewering van diens).

Indien die entiteit voldoen aan die bogenoemde vereistes, word dit wel as ’n  KSK beskou en dan sal die volgende glyskaal vir belastingdoeleindes van toepassing wees:

Belasbare inkomste (R) Belastingkoers (R)
0 – 75 750 0%
75 751 – 365 000 7% van belasbare inkomste bo 75 750
365 001 – 550 000 20 248 + 21% van belasbare inkomste bo 365 000
550 001 + 59 098 + 28% van belasbare inkomste bo 550 000

KSK belastingkoers vir die periode 1 April 2017 tot 31 Maart 2018

’n KSK is verder ook geregtig op versnelde slytasietoelae-aftrekkings.

As u onseker is of u as ’n KSK kwalifiseer, kontak asseblief vir Adrian de Geus (adrian@asl.co.za) of u verhoudingsdirekteur.