Estate duty: Are you a spouse or not?
November 1, 2018
Wanneer word ’n entiteit as ’n kleinsake-korporasie vir belastingdoeleindes beskou?
November 1, 2018

Boedelbelasting: Is jy ’n gade of nie?

Die eerste stap is om vas te stel of jy en jou gade kwalifiseer as gades, soos omskryf in die Boedelbelastingwet No 45 van 1955 (die Wet). Dit is baie belangrik vir boedelbelastingdoeleindes aangesien die oorlede gade bates aan die ander gade vry van boedelbelasting kan nalaat. Die langslewende gade kan verder gebruik maak van enige ongebruikte gedeelte van die boedelbelastingkorting van die oorlede gade om enige boedelbelasting wat sy/haar boedel mag trek, uit te skakel. Die boedel van die langslewende gade kan ’n boedelbelastingkorting van tot R7 miljoen geniet.

Boedelbelasting word teen 20 persent of 25 persent vir die deel van jou boedel >R30 miljoen gehef, maar die Wet stel gades vry van belasting op enige bedrae wat aan hulle nagelaat word soos in die Wet omskryf, asook die eerste R3.5 miljoen van jou netto boedel (nadat laste afgetrek is).

Artikel 1 van die Wet definieer ’n gade as iemand wat ten tyde van die dood van die oorledene ’n lewensmaat van so ’n persoon was:

  1. in ’n huwelik of gewoonteverbintenis erken ingevolge die Suid-Afrikaanse reg;
  2. in ’n verbintenis wat as ’n huwelik erken word ooreenkomstig die oortuigings van enige godsdiens; of
  3. in ’n homoseksuele of heteroseksuele verbintenis waarvan die Kommissaris tevrede is die bedoeling is om permanent te wees.

Om ’n verbintenis as permanent vir die doeleindes van die Wet te erken, moet die Kommissaris bewys hê van die permanensie van die verhouding. ’n Saamwoonooreenkoms of ’n beëdigde verklaring wat deur die lewensmaats gemaak word, sal normaalweg voldoende wees.

As jy getroud was binne gemeenskap van goedere, buite gemeenskap van goedere met of sonder aanwas, volgens godsdienstige rituele of volgens gebruiklike rituele, moet jy ’n huweliksertifikaat, uitgereik deur die Departement van Binnelandse Sake, as bewys hê dat jy as ’n gade kwalifiseer kragtens die bepalings van die Wet.

Om voordeel te trek uit die oorblywende gedeelte van ’n oorlede gade se boedelbelastingvrystelling asook jou eie vrystelling (met ander woorde, ’n vrystelling van tot R7 miljoen), sal jy die boedelbelastingopgawe van die oorlede gade benodig asook bewys van jou huwelik, godsdienstige huwelik of permanente verhouding.

Indien u enige navrae het rakende hierdie artikel, kontak asseblief vir Inge Heath (inge@asl.co.za) of u verhoudingsdirekteur.