October 1, 2018

Die beperkings op ’n testateur se testeervryheid

In Suid-Afrika word die verdeling van ’n persoon se boedel wanneer hy te sterwe kom, bepaal volgens die reëls van die wet op erfopvolging. Onderworpe aan  sekere  beperkinge, word die Suid-Afrikaanse […]