Importance of liquidity in an estate
July 30, 2018
Sommige dinge raak net beter met ouderdom…
July 30, 2018

Belangrikheid van likiditeit in ‘n boedel

Daar word beweer dat 1 uit elke 4 Suid-Afrikaanse boedels onvoldoende kontant het om die kostes verbonde aan die bereddering daarvan te dek. Dit veroorsaak grootskaalse (lees maande tot jare) vertragings met die beredderingsproses.

Die gebrek aan beskikbare kontant kan daartoe lei dat erfgename se erfenis verkoop moet word om die nodige kontant te genereer om die boedel mee te beredder of selfs dat die erfgename (pro rata) die kontant sal moet inbetaal om hulle erfporsies te beskerm.

Dit gebeur ook dikwels dat die oorledene se bates sy laste met miljoene oorskry maar dat daar nie voldoende beskikbare kontant is om die koste/laste te dek nie soos bv. uitstaande leningsrekeninge, huisverbande, belastings en ander administratiewe kostes.

Selfs al het die langslewende eggenoot voldoende kontant om die kostes verbonde aan die bereddering van die boedel te dek, is dit in praktyk meestal vas belê.

Kapitaalwinsbelasting (KWB)

Die gedwonge verkoop van ‘n bate kan verdere belastingimplikasies veroorsaak, afhangende van die status van die eiendom.

Indien ‘n tweede eiendom (beleggingseiendom) aan die langslewende eggenoot bemaak is in terme van ‘n testament, sal KWB op die eiendom slegs betaalbaar word met die dood van die langslewende eggenoot (die KWB rol oor). As die eksekuteur egter genoodsaak word om die eiendom te verkoop as gevolg van ‘n tekort aan kontant, sal KWB dadelik betaalbaar wees.

Nadat die Likwidasie -en Distribusie rekening deur die Meester van die Hooggeregshof  goedgekeur is moet die eksekuteur eerstens die krediteure, administrasiekostes en Suid Afrikaanse inkomstediens betaal. Daarna sal die eksekuteur uitbetaling doen aan die legate en laastens sal die restant uitbetaal word aan die erfgename. Wie die restant in terme van die testament erf, sal in effek al die kostes dra.

Lewensdekking

Die administrasiekostes van ‘n boedel sluit die eksekuteur se vergoeding in. Die toepaslike Wet (Administration of Deceased Estates Act 66 of 1965) bepaal dat ‘n eksekuteur se fooi beperk is tot 3,99% (BTW ingesl.) van die bruto bates van die oorledene soos bereken op datum van afsterwe. Hierdie vergoeding is  onderhandelbaar.

Die Meester se se voorgeskrewe tariewe word vanaf 1 Januarie 2018 teen ‘n glyskaal-tarief bereken. Indien die oorledene se bruto bate waarde tussen R250 000 en R400 000 is, sal die Meester se fooi R600 beloop. Vir elke R100 000 bo die R400 000, word R200 bygevoeg tot ‘n maksimum fooi van R7 000.

Om ‘n tekort aan kontant te verhoed by afsterwe is dit belangrik dat volledige boedelbeplanning gedoen word, insluitend ‘n boedellikiditeitsplan.

‘n Koste-effektiewe manier om te verseker dat ‘n boedel genoegsame kontant beskikbaar sal hê is om lewensdekking uit te neem wat direk betaalbaar sal wees aan die boedel. Die polis kan selfs voorsiening maak dat ‘n begunstigde genomineer word om ‘n gedeelte van die uitbetaling te ontvang en dat die balans betaalbaar is aan die boedel.

Indien daar egter voldoende kontant in die boedel is moet u versigtig wees om nie al die kontant aan ‘n legaat te bemaak nie. Maak seker dat daar genoegsame kontant beskikbaar is in die restant om die boedelkostes te dek.

Kontak gerus vir Inge by inge@asl.co.za vir enige verdere navrae.