Provisional Tax: Underestimation Penalties
June 21, 2018
Ring-fencing of losses (Section 20A) for natural persons
June 21, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die belasbare inkomste op die ‘mees onlangse jaar van aanslag’.

Ingevolge paragraaf 19 van die Vierde Bylae tot die Inkomstebelastingwet is dit egter verpligtend om ’n skatting van die totale belasbare inkomste vir die jaar van aanslag in te dien. Daarom is die gebruik van die basiese bedrag nie noodwendig toepaslik nie.

Ons is van mening dat die basiese bedrag slegs gebruik kan word indien die belastingpligtige se belasbare inkomste onder R1 miljoen gaan wees en nie wesenlik van die vorige jaar verskil nie of nie prakties uitvoerbaar is om te bereken nie.

Wesenlike verskille tussen werklike belasbare inkomste en die basiese bedrag sal onderskattingsboetes tot gevolg hê wat in die volgende gevalle toegepas sal word:

  1. Werklike belasbare inkomste is meer as R1 miljoen

Indien die som van die eerste en tweede voorlopige betalings minder as 80% van die normale belasting betaalbaar op aanslag is, ongeag die basiese bedrag.

  1. Werklike belasbare inkomste is gelyk aan of minder as R1 miljoen

Indien die som van die eerste en tweede voorlopige betalings minder as 90% van die normale inkomstebelasting betaalbaar is, en dit minder as die ‘basiese bedrag’ is.

Daar is geen onderskattingsboete vir die eerste IRP6 nie aangesien die boete slegs op aanslag gehef word, maar die SAID mag ’n eerste IRP6 oudit. Indien daar bevind word dat onvoldoende belasting betaal is, kan die SAID ’n addisionele aanslag uitreik waarvoor ’n laat betalingsboete betaalbaar mag wees.

Die SAID kan die onderskattingsboete afskryf indien hulle oortuig is dat ’n deeglike som gemaak was en nie doelbewus of nalatig onderskat is nie.

Uit onlangse ervaring stel ons voor om ’n moontlike onderskattingsboete sover as moontlik te vermy deur elke 6 maande ’n berekening te maak van die belastingpligtige se belasbare inkomste.  Die rede hiervoor is dat die SAID die voorgeskrewe reëls baie strenger toepas en nie hierdie boete maklik afskryf nie, selfs in gevalle waar daar goeie gronde bestaan om beswaar aan te teken. 

Ons nooi u uit om met ons belastingafdeling in verbinding te tree sou u enige verdere navrae met betrekking tot u eerste of tweede voorlopige betalings sou hê. U kan ons kontak by
021 840 1600 of tax@asl.co.za.