October 1, 2018

Die beperkings op ’n testateur se testeervryheid

In Suid-Afrika word die verdeling van ’n persoon se boedel wanneer hy te sterwe kom, bepaal volgens die reëls van die wet op erfopvolging. Onderworpe aan  sekere  beperkinge, word die Suid-Afrikaanse […]
October 1, 2018

The restrictions on a testator’s freedom of testation

In South Africa the distribution of a person’s estate when he dies is determined according to the rules of the law of succession. Subject to certain […]
August 31, 2018

5 reasons to have a will

Having an up-to-date and legally sound will can be one of the most important legacies that you leave behind for yourself and your family. Losing a […]
August 31, 2018

5 redes om ‘n testament te hê

Om ’n bygewerkte en wetlik geldige testament te hê kan een van die belangrikste nalatenskappe wees wat jy vir jou en jou familie agterlaat. Die verlies […]
July 30, 2018

Belangrikheid van likiditeit in ‘n boedel

Daar word beweer dat 1 uit elke 4 Suid-Afrikaanse boedels onvoldoende kontant het om die kostes verbonde aan die bereddering daarvan te dek. Dit veroorsaak grootskaalse […]
July 30, 2018

Importance of liquidity in an estate

It is contended  that 1 in 4 of all South African estates has insufficient funds to cover the costs of administering it. This causes extensive (read […]
July 31, 2017

Onafhanklike Trustee in Trusts

Die Hoofmeester het deur middel van Direktief nr 2 van 2017, wat reeds in Maart vanjaar uitgereik is, verskeie veranderings rakende die administrasie van trusts aangekondig […]
July 31, 2017

Independent trustee in trusts

The Chief Master announced new changes to the administration of trusts to be administered by the various Masters’ offices, by way of a directive number 2 […]
November 11, 2016

Trusts – Jongste verwikkelinge in verband met  voorgestelde wetswysigings

Ons is seker dat meeste kliente alreeds gehoor het van die radikale voorgestelde wetswysigings in verband met die belastinghantering van trusts asook lenings aan trusts wat […]