February 28, 2019

Artikel 7(C) vir Jan Alleman

Die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het belastingwetgewing in werking gestel wat van toepassing is op lenings toegestaan aan trusts en/of maatskappye waar daar […]
November 1, 2018

Boedelbelasting: Is jy ’n gade of nie?

Die eerste stap is om vas te stel of jy en jou gade kwalifiseer as gades, soos omskryf in die Boedelbelastingwet No 45 van 1955 (die […]
November 1, 2018

Estate duty: Are you a spouse or not?

The first step is to determine whether you and your partner qualify as spouses, as defined in the Estate Duty Act No 45 of 1955 (the […]
October 1, 2018

Die beperkings op ’n testateur se testeervryheid

In Suid-Afrika word die verdeling van ’n persoon se boedel wanneer hy te sterwe kom, bepaal volgens die reëls van die wet op erfopvolging. Onderworpe aan  sekere  beperkinge, word die Suid-Afrikaanse […]
October 1, 2018

The restrictions on a testator’s freedom of testation

In South Africa the distribution of a person’s estate when he dies is determined according to the rules of the law of succession. Subject to certain […]
August 31, 2018

5 reasons to have a will

Having an up-to-date and legally sound will can be one of the most important legacies that you leave behind for yourself and your family. Losing a […]
August 31, 2018

5 redes om ‘n testament te hê

Om ’n bygewerkte en wetlik geldige testament te hê kan een van die belangrikste nalatenskappe wees wat jy vir jou en jou familie agterlaat. Die verlies […]
July 30, 2018

Belangrikheid van likiditeit in ‘n boedel

Daar word beweer dat 1 uit elke 4 Suid-Afrikaanse boedels onvoldoende kontant het om die kostes verbonde aan die bereddering daarvan te dek. Dit veroorsaak grootskaalse […]
July 30, 2018

Importance of liquidity in an estate

It is contended  that 1 in 4 of all South African estates has insufficient funds to cover the costs of administering it. This causes extensive (read […]