March 9, 2018

Korporatiewe Beheer

Korporatiewe beheer is in wese die reëls en praktyke waarbinne ’n maatskappy bestuur en beheer word. Die direkteure van ’n maatskappy speel ’n kritieke rol in […]
May 15, 2013

Indiening van jaarlikse opgawes en finansiële state

Direkteure van maatskappye en lede van beslote korporasies is verplig om hul entiteit se jaarlikse opgawe by die CIPC in te dien. Ons verrig hierdie taak […]
May 15, 2013

Submission of annual returns and financial statements

Directors of companies and members of close corporations are required to submit their entity’s annual return to the CIPC. We undertake this task on behalf of […]
December 6, 2012

Annual returns of companies and close corporations

Clients are reminded of the requirements relating to the submission of annual returns, and the new procedure for re-instatements that must be followed as from 1 […]
October 15, 2012

Your company and its Memorandum of Incorporation (MOI) as required by the Companies Act no. 71, 2008

In terms of the new Companies Act (No. 71, 2008), all companies are required to replace their current Memorandum and Articles of Association (initial founding documents) […]
October 15, 2012

U maatskappy en sy Akte van Inlywing soos vereis deur die Maatskappywet nr. 71, 2008

Kragtens die nuwe Maatskappywet (Nr. 71, 2008) moet alle maatskappye hul huidige Akte van Oprigting en Statute (die aanvanklike stigtingsdokumente) vervang met ‘n enkele nuwe dokument, […]
July 11, 2012

Registration of business names not compulsory yet

The Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) has issued a public notice to provide clarity on when the compulsory registration of business names as provided for […]
April 4, 2012

Requirements for declaring a dividend

A recent development has been the implementation of The Companies Act 71 of 2008. This act is an improvement on the previous legislation and imposes more […]